افتخاری بزرگ

گواهی آزمایشگاه تائید صلاحیّت (آکردیته) عادل گاز، برای پنجمین سال متوالی توسط اداره کلّ استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران تمدید گردید.

-----
 
     
 
     
   
     
         محصولات عادل گاز ،
دارای گرید انرژی A ، در مصرف سوخت گاز هستند.

کارخانه عادل گاز ،
واحد نمونه اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران.

Powered by Ali Akbar Hariri
Copyright@Adelgas 2005-2011